Statuten

print

Artikel 1. Benaming

De naam van de vereniging is "Club Officieren Knokke-Heist"".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vereniging is in de woonplaats van de secretaris.

Artikel 3. Doelstelling

De vereniging heeft als doel:

Artikel 4. Organisatie en neutraliteit

De vereniging zal trachten haar doel te verwezenlijken door het oprichten, beheren, organiseren, onderhouden en leiding geven in elke activiteit die hetzelfde doel nastreeft. Zij zal alle medewerking verlenen aan elke vereniging die een identiek of analoog doel heeft.

De vereniging zal zich strikt afzijdig houden van elk politiek, godsdienstig of filosofisch standpunt.

Artikel 5. Leden

Het minimum aantal leden bestaat uit drie.

Het lidmaatschap staat open voor:

Artikel 6. Nieuwe leden

Nieuwe leden met uitzondering van geassocieerde leden en toegevoegde leden kunnen zich op eigen initiatief als kandidaat-lid aanbieden of worden voorgedragen door een lid van de vereniging.

De kandidaat dient zijn hoedanigheid te bewijzen aan de raad van bestuur die zich van die hoedanigheid vergewist. Bij positieve bevinding zal de voltallige raad van bestuur de kandidaat aanvaarden, waarna een proefperiode van zes maanden een aanvang neemt.

Op het einde van de proefperiode zal op de eerstvolgende algemene vergadering over de kandidaat als toetredend lid worden gestemd.

Na aanvaarding wordt de kandidaat na betaling van het lidgeld voor het lopende boekjaar als lid ingeschreven.

Artikel 7. Officieren, geassocieerde en toegevoegde leden

Officieren

Kunnen lid worden, zij die:

De leerlingen van het eerste jaar van alle voormelden zullen kandidaat lid zijn tot op het ogenblik dat ze gemachtigd zijn de graad en de kentekens van Adjudant te dragen.

Geassocieerde leden

De geassocieerde leden zijn personen die geen officier zijn of geweest zijn zoals verder vermeld maar een vooraanstaande betrekking bekleden of bekleed hebben en een toegewijde medewerking kunnen verlenen met het oog op de doelstellingen van de vereniging.

Om als geassocieerd lid toe te treden moet men beantwoorden aan de volgende voorwaarden.

Toegevoegde leden

Artikel 8. Uittreding

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechthebbenden kunnen geen enkel recht op het onverdeelde bezit laten gelden.

Artikel 9. Tucht en uitsluiting

Een lid die zijn plichten zoals omschreven in de statuten niet naleeft of verzuimt, zal op verzoek van minstens twee leden en in hun aanwezigheid door de voorzitter gewaarschuwd worden.

In geval van herhaling of ernstige vergrijpen of tekortkomingen of wanneer een lid door zijn gedrag en vijandige houding ten overstaan van leden of anderen de goede faam en het voortbestaan van de vereniging in het gedrang brengt, kan op verzoek van minstens twee leden een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen waar over de uitsluiting van het lid zal worden beslist bij stemming.

Een officier die om disciplinaire redenen zijn graad verliest, zelfs tijdelijk, houdt automatisch op lid te zijn van de vereniging.

Een officier die door tijdelijke ambtsontheffing voor persoonlijke aangelegenheden, loopbaanonderbreking, familiale aangelegenheden en medische redenen tijdelijk zijn ambt niet kan uitoefenen blijft lid van de vereniging. Elke gewijzigde toestand dient onverwijld, op risico van uitsluiting, schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan de voorzitter.

Een geassocieerd of een toegevoegd lid dat een strafrechtelijk feit pleegt waarvoor een officier zijn graad verliest, wordt uitgesloten.

Artikel 10. Jaarlijkse bijdrage

De leden van de vereniging betalen een jaarlijkse bijdrage die maximaal € 50.00 (vijftig euro) per boekhoudkundig jaar mag bedragen.

Het niet betalen van het lidmaatschap voor het einde van het kalenderjaar heeft de uitsluiting als lid tot gevolg volgens de modaliteiten in bovenvermeld artikel 9.

Er wordt een uitzondering gemaakt voor het lid dat, om professionele redenen, een langdurige zending onderneemt van minimum één jaar.

Artikel 11. Algemene vergadering

De algemene vergadering is bevoegd voor

Deze lijst is niet limitatief.

Elk jaar zal een gewone algemene vergadering gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei of op de eerste vrijdag van de maand juni. De dagorde zal de opsomming hiervoor vermeld als leidraad gebruiken.

De voorzitter zal deze vergadering leiden. De secretaris maakt binnen de veertien (14) dagen het verslag op en deelt dit mede aan de leden. De algemene vergadering kan eventueel verlenging van een beperkte termijn toestaan.

Indien nodig zal een buitengewone algemene vergadering worden gehouden.

Artikel 12. Bijeenroeping

De leden worden door de secretaris voor de algemene en de bijzondere vergaderingen bijeengeroepen.

Op verzoek van 1/3 van de leden of van minimum 8 leden zal de raad van bestuur een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen. Bij ontstentenis van reactie zullen de initiatief nemende leden zorgen voor deze bijeenroeping.

De leden zullen minstens 21 kalenderdagen vooraf op de hoogte worden gebracht van datum, uur en plaats en van de dagorde van de algemene vergadering. Voor een bijzondere algemene vergadering kan deze termijn verkort worden.

De bijeenroeping wordt gedaan per brief of per e-mail.

Alle beslissingen, ook het wijzigen van de statuten, worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezigen. De voorzitter stemt geheim onder gesloten omslag. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 13. Volmacht

De leden kunnen zich op een gewone of bijzondere algemene vergadering met geschreven volmacht laten vertegenwoordigen door één (1) ander lid.

Een lid kan slechts drager zijn van één (1) volmacht. Bij het opnemen van de aanwezigen zal een lijst ter beschikking worden gesteld die door het lid zal worden ingevuld en ondertekend.

Artikel 14. Register

De beslissingen van de algemene vergadering worden onder de vorm van verslagen opgetekend in het register van de vereniging, ondertekend door de voorzitter en door de secretaris.

Alle leden kunnen ervan kennis nemen.

Artikel 15. Raad van bestuur

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur.

De raad van bestuur is samengesteld uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Zij worden verkozen gedurende de gewone algemene vergadering voor een periode van twee (2) jaar. De verkiezing gebeurt alternerend voor de voorzitter en de secretaris, het daarop volgende jaar voor de ondervoorzitter en de penningmeester, dit om de continuïteit van het bestuur te verzekeren. Het mandaat kan verlengd worden.

De raad van bestuur mag beslissen beroep te doen op elke persoon die hij nodig meent te hebben voor de goede werking van de vereniging. Dit toegevoegd lid heeft geen stemrecht in de raad van bestuur.

De voorzitter leidt de vergadering en handelt als cooördinator.

In geval van overlijden of ontslag van één of meer leden van de raad van bestuur, zal binnen de 14 dagen een bijzondere algemene vergadering samengeroepen worden om te voorzien in de aanstelling van (een) nieuwe titularis(sen) voor de vacante functie(s).

In geval van vacature gedurende de loop van een mandaat, zal de als vervanger aangeduide bestuurder het mandaat voltooien van diegene die hij vervangt.

De raad van bestuur vergadert minstens vier (4) maal per jaar. De genomen beslissingen worden door de secretaris in het register geacteerd en binnen de veertien (14) dagen aan de leden medegedeeld.

Artikel 16. Waarnemend voorzitter

Wanneer de voorzitter verhinderd is zullen zijn functies waargenomen worden door de ondervoorzitter. Wanneer deze laatste evenmin aanwezig kan zijn wordt de functie waargenomen door de secretaris.

Artikel 17. Stemming in de raad van bestuur

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van het voltallige bestuur. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 18. Speciale rechten en machten

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide macht voor het besturen en het beheren van de vereniging.

Alle handelingen met een financiële verbintenis voor de vereniging worden ondertekend door de voorzitter en de penningmeester.

Artikel 19. Financiën

Het vermogen wordt als volgt samengesteld:

De penningmeester beheert de financiën.

Bij het dagelijkse beheer wordt hij bijgestaan door de secretaris. Zij beschikken over een lopende rekening die nooit een negatief saldo mag vertonen.

De penningmeester houdt een tweedelig facturenboek bij

Hij houdt tevens een kasboek bij waaruit blijkt:

Artikel 20. Begroting en boekjaar

Ieder jaar wordt op 15 mei de rekening van het afgelopen boekjaar en de begroting voor het volgende boekjaar opgemaakt. Zowel de ene als de andere is onderworpen aan de goedkeuring van de eerstvolgende algemene vergadering.

Artikel 21. Ontbinding

Indien de vereniging ontbonden wordt zal het netto actief van het maatschappelijk kapitaal overgemaakt worden aan een vereniging met een liefdadig doel aansluitend bij onze doelstellingen van de gemeente Knokke-Heist en bij gebreke daarvan aan een vereniging dicht bij deze gemeente.

Artikel 22. Indexering

De bedragen in deze statuten werden bepaald met de gezondheidsindex 116,09.

Artikel 23. Alfabetische ledenlijst op 10 februari 2006

Geactualiseerd op 30 juni 2021

Clauwaert Bob, Deceuninck Patrick, Decock Daniël †, Demunter Philip, Devroe Sven, Dhondt Erik, Geerinckx Jo, Longueville Leopold †, Lycke Franky, Stepman Johan, Stockx Etienne, Van Acker John, Vliegen Guy †, Willio Francis.

Artikel 24. Ere-Voorzitter

De algemene vergadering beslist over het al of niet toekennen van deze eretitel op basis van de verdiensten van de uittredende voorzitter.Goedgekeurd te Knokke-Heist in de bijzondere algemene vergadering van 10 februari 2006 en aangepast na de elektronische AV van 25 juni 2021.